Узагальнення стану організації правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства структурними підрозділами Луганської обласної державної адміністрації за 2015 рік

13.01.2016

 

Узагальнення стану організації правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства структурними підрозділами Луганської обласної державної адміністрації за 2015 рік

 

    На виконання підпункту 4.20 п.4 Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 р. за № 759/19497, Головне територіальне управління юстиції у Луганській області перевіряє в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.

    Перевірки стану правової роботи проводяться відповідно до вимог Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18 січня 2012 року № 91/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за № 75/20388; Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової освіти, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 листопада 2011 року № 3325/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2011р. За № 1304/20042; з урахуванням Примірної програми проведення перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства в міністерствах, інших органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 11 березня 2013 року № 403/5 та Примірної програми проведення перевірок стану правової освіти в міністерствах, інших органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 11 березня 2013 року № 402/5.

    Основною метою перевірок є вивчення стану правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства, додержання вимог Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 (далі Загальне положення про юридичну службу).

    Відповідно до плану проведення спільних перевірок стану правової освіти, правової роботи та систематизації законодавства у структурних підрозділах Луганської обласної державної адміністрації на 2015 рік, затвердженого наказом Головного територіального управління юстиції у Луганській області та Юридичного департаменту Луганської обласної державної адміністрації від 24 вересня 2015 р. № 116 АГ/ 13; плану проведення комплексних перевірок стану правової освіти, правової роботи та систематизації законодавства в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевій державній адміністрації, на державних підприємствах, в установах, організаціях на 2015 рік, затвердженого наказом Головного територіального управління юстиції у Луганській області від 02 червня 2015 р. № 39 АГ, за 2015 рік заплановано та проведено 4 перевірки стану правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства у структурних підрозділах Луганської обласної державної адміністрації, а саме:

   •      1. Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації;

   •   2. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Луганської обласної державної адміністрації;

   •     3. Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації;

   •     4. Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації.

        При проведенні перевірок було виявлено 46 порушень чинного законодавства.

Найпоширенішими порушеннями, виявленими Головним територіальним управлінням юстиції у ході проведення перевірок стану правової освіти, правової роботи та систематизації законодавства, були наступні:

 

- п. 2 Загального положення про юридичну службу щодо відсутності правового забезпечення структурних підрозділів Луганської обласної державної адміністрації;

- не проводиться правова експертиза актів керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації на предмет дотримання чинного законодавства у порушення підпункту 3 п. 10 Загального положення про юридичну службу;

- не організована робота, повʼязана з укладанням договорів (контрактів) відповідно до підпункту 11 п.10 Загального положення;

- не організована претензійно-позовна робота відповідно до підпункту 12 п. 10 Загального положення.

- не ведеться облік актів законодавства і міжнародних договорів відповідно до підпунктів 18, 19 п. 10 Загального положення про юридичну службу;

-не розроблені інструкції з діловодства у порушення п. 3 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242 (далі Типова інструкція з діловодства); 

-не розроблені номенклатури справ, що порушує вимоги п. п. 229-236 Типової інструкції з діловодства;

- не дотримуються доручення Кабінету Міністрів України та підпункту 4 пункту 7 протоколу № 23 засідання Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року, щодо передплати інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”;

- проекти наказів з основної діяльності та кадрових питань складаються з порушеннями Типової інструкції з діловодства ( п. п. 57, 62, 86, 88, 98, 102, 105);

- не виконуються вимоги Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 р. № 992/2001 в межах компетенції;

- не виконуються в межах компетенції вимоги Закону України « Про безоплатну правову допомогу» від 02 червня 2011 р. № 3460-VI в частині надання первинної правової допомоги.

     Слід відмітити, що у перевірених структурних підрозділах Луганської обласної державної адміністрації накази з основної діяльності та з кадрових питань складаються з численними порушеннями Типової інструкції з діловодства, наприклад у Департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Луганської обласної державної адміністрації зафіксовані такі недоліки:

- п. 57 Типової інструкції з діловодства, а саме додавання до найменування посади керівника слів "Виконуючий обов'язки" або "В. о." здійснюється у разі заміщення керівника за наказом (розпорядженням) ( у наказах зазначено посаду керівника: заступник директора виконуючий обовʼязки директора Департаменту);

- п. 62 Типової інструкції з діловодства, а саме внутрішнє погодження оформляється шляхом проставляння візи. Віза включає: особистий підпис, ініціали (ініціал імені) і прізвище особи, яка візує документ, дату візування із зазначенням у разі потреби найменування посади цієї особи (у наказах проставлені лише підписи);

- п. 98 Типової інструкції з діловодства, а саме: розпорядча частина наказу (розпорядження) починається, як правило, з дієслова у формі інфінітиву: "ПРИЙНЯТИ", "ПРИЗНАЧИТИ", "ПЕРЕВЕСТИ", "ЗВІЛЬНИТИ", "ВІДРЯДИТИ", "НАДАТИ", "ОГОЛОСИТИ" тощо. Далі зазначаються великими літерами прізвище працівника, на якого поширюється дія наказу (розпорядження), і малими - ім'я, по батькові працівника та текст наказу;

- п. 102 Типової інструкції з діловодства, а саме під час ознайомлення з наказом (розпорядженням) згаданими у ньому особами на першому примірнику наказу чи на спеціальному бланку проставляються їх підписи із зазначенням дати ознайомлення (у наказах здебільшого зазначаються лише П.І.Б. особи та її підпис);

- п. 105 Типової інструкції з діловодства, а саме накази (розпорядження) нумеруються у порядку їх видання у межах календарного року, але перевіркою встановлено, що накази мають однакову нумерацію.

     У Департаменті масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації та Департаменті екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації виявлені випадки порушення порядку преміювання працівників зазначених Департаментів.

    У Департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Луганської обласної державної адміністрації та в Управлінні капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації не дотримуються порядку встановлення надбавок за високі досягнення у праці, що не відповідає роз’ясненням, викладеним у листі Мінпраці від 07.11.2007 № 8379/0/14-07/13 «Щодо встановлення надбавок за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи державним службовцям».

     У перевірених структурних підрозділах Луганської обласної державної адміністрації взагалі не ведеться робота спрямована на виконання Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 р. № 992/2001 в межах компетенції та Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02 червня 2011 р. № 3460-VI в частині надання первинної правової допомоги. Через відсутність системності та плановості в роботі у ході перевірок було неможливо відслідкувати кількість виступів у засобах масової інформації, як у друкованих виданнях так і на веб-сайтах, повністю відсутня інформаційно-методична робота, не підвищується рівень правової культури працівників шляхом проведення лекцій, семінарських занять та оперативних нарад по вивченню змін у чинному законодавстві, не роз’яснюється практика застосування законодавства, так як відсутні відповідні протоколи.

     У перевірених структурних підрозділах Луганської обласної державної адміністрації не має у наявності нормативно-правової бази актів законодавства, які необхідно підтримувати у контрольному стані та які необхідні у діяльності, не здійснено передплату на офіційні друковані видання, у тому числі і на інформаційний бюлетень «Офіційний вісник України», що є порушенням доручення Кабінету Міністрів України та підпункту 4 пункту 7 протоколу № 23 засідання Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року.

За результатами перевірок Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області виявлено, що робота стану правової освіти, правової роботи та систематизації законодавства у структурних підрозділів Луганської обласної державної адміністрації не ведеться.

     На підставі вищевикладеного, з метою поліпшення якості роботи, керівникам структурних підрозділів Луганської обласної державної адміністрації були надіслані письмові рекомендації для активізації роботи з перевірених напрямків. Всього було надано 81 рекомендацію.

     Станом на 16.12.2015 Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області отримано інформацію про хід виконання рекомендацій тільки від Департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації.

     За результатами проведених перевірок стану правової освіти, правової роботи та систематизації законодавства у 2016 році будуть проведені контрольні перевірки у зазначених структурних підрозділах Луганської обласної державної адміністрації.

      За результатами узагальнення стану організації правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства структурним підрозділам Луганської обласної державної адміністрації необхідно вжити усіх заходів по активізації роботи з даних напрямків, для чого необхідно виконати всі рекомендації, які були надані кожному структурному підрозділу за результатами перевірок та надати інформацію про хід виконання рекомендацій Головному територіальному управлінню юстиції у Луганській області.

 

 

 

Відділ реєстрації нормативно-правових

актів, правової роботи та правової освіти

Головного територіального управління

юстиції у Луганській області